Skydebane1.jpg

Skydebaner


Støj fra skydebaner påvirker det omgivende miljø. Acoustica arbejder med alle aspekter inden for skydebanestøj.

Beregning af støj fra skydebaner
En støjberegning beskriver skydebanes bidrag til den samlede støjbelastning i skydebanens omgivelser. Støjberegningen benyttes oftest i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse af skydebanen, eller som dokumentation for at kravene i en gældende miljøgodkendelse overholdes.

Måling af støj fra skydebaner
På grund af en relativ snæver meteorologisk ramme for måling af støjbelastningen fra skydebaner foretages målinger oftest kun som orienterende målinger. Målingerne udføres i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen: Nr. 2 - 1995 Beregning og måling af støj fra skydebaner.

Støjdæmpning i eksisterende skydebaner
I forbindelse med ændrede vilkår eller ved ønske om at benytte mere støjende våbentyper på en skydebane kan Acoustica hjælpe med at dimensioner de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger.

Måling af kildestyrker for håndvåben
Til brug for beregninger af støjbelastningen fra skydebaner skal der foretages kildestyrkemålinger på de våben der ønskes benyttet på de enkelte skydebaner. For de fleste våben der benyttes skydebaner i dag er kildestyrken kendt, men ved introduktion af nye våben kan vi foretage en akkrediteret bestemmelse af kildestyrken.

Miljøgodkendelser
I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse kan Acoustica udover at udarbejde den nødvendige støjmæssige dokumentation, form af en støjrapport der beskriver skydebanens støjbelastning tilbyde, i samarbejde med øvrige enheder inden for Sweco, at udarbejde den samlede miljøtekniske beskrivelse, der skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Den miljøtekniske beskrivelse vil udover de støjmæssige forhold også beskrive de øvrige miljømæssige forhold f.eks. affald og spildevand. 

Forsvarets rådgiver
Acoustica er rådgiver for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.