Hellerup1a.jpg

God akustik fremmer indlæringen


I moderne skole- og undervisningsbyggeri er lyden en af de helt store udfordringer. Et korrekt afstemt akustisk indeklima kan medvirke til højere indlæringsniveau og mindre stress blandt elever og undervisere.

Swecos akustikafdeling, Acoustica, er gået skridtet videre og har udviklet metoder til at forbedre lyd­forholdene inden for og imellem enkelte arbejdsgrupper i åbne rum. Nu er det ikke mere bare rummets gennem­snitlige akustik, der skal være i orden.

Åbenplan skole

De akustiske forhold har afgørende betydning for indlæring og trivsel i undervis­ningsbygninger. I Acoustica har vi en målsætning om at skabe god akustik i kombination med opfyldelsen af arkitektoniske og funktio­nelle krav. Vi har udviklet metoder til vurdering og justering af den opnåede akustik i åbenplan skoler, der byder på helt særlige udfordringer i forhold til begrænsning af lydens udbredelse og overhøring mellem forskellige opholdszoner på skolen. Acoustica udfører individuel kortlægning og akustiske målinger af lydforhold. På baggrund heraf laves en hand­lingsplan for at skabe et "akustisk optimeret miljø".

Traditionelt skolebyggeri

Det er ikke kun åbenplan skoler, der kræver særlig akustisk opmærksomhed. Også i traditionelt skolebyggeri er der behov for, at afstemme akustikken efter de enkelte rums anvendelse og størrelse i overensstemmelse med krav beskrevet i bygningsreglementet. Tilstrækkelig lydisolation skal sikres mellem rum med forskellig anvendelse. Der skal sikres god taleforståelighed og uvedkommende støj fra f.eks. ventilationsanlæg og trafik skal undgås. Mange skoler benytter sig af gruppeorienteret arbejde i fælles opholdszoner. Sådanne områder kræver særlig opmærksomhed efter, at der i Bygningsreglement 2008 blev indført særlige krav for denne type områder.

Gymnastiksale, sportshaller og svømmehaller

I skolernes gymnastiksale, sportshaller og svømmehaller er det væsentligt at afstemme akustikken således, at der ikke opnås urimelige undervisningsvilkår for elever såvel som undervisere. Swecos akustikafdeling, Acoustica, kan tilbyde rådgivning om afstemning af akustikken i forhold til størrelsen og anvendelsen af sportsfaciliteterne. Nogle skoler anvender også deres haller som multisale. Således kan der forekomme mindre koncerter og teater-arrangementer, hvor der er andre akustiske målsætninger. I sådanne tilfælde kan en 'variabel akustik' være løsningen der sikrer, at brugerne kan ændre rummets lyd i forhold til anvendelsen.

Daginstitution og SFO

For bygning og lokaler anvendt til daginstitutioner og skolefritidsordning (SFO) blev der med Bygningsreglement 2008 ligeledes indført skærpede krav til rumakustikken. Acoustica, kan tilbyde projektering af den rette akustik. Ved at indgå tidligt i projektet, kan materialevalg og konstruktionsopbygninger vælges således, at den arkitektoniske idé bibeholdes og hensyn til den

Problemer med arbejdsmiljøet?

Mange kommuner oplever, at medarbejdere på skoler og daginstitutioner i forbindelse med arbejdspladsvurderinger (APV) rapporter om utilfredsstillende og stressende akustiske forhold. I nogle tilfælde udstedes egentlige påbud til et rums akustik eller til nedbringelse af støj i forbindelse med et besøg fra arbejdstilsynet. Sweco er autoriserede arbejdsmiljørådgivere og giver den rådgivning, når et påbud fra arbejdstilsynet skal imødekommes.

cases


Hellerup Skole

Købehavns Kommunes Musikskole

IT-Universitetet

link til produktblad


Undervisningsbyggeri